Algemene voorwaarden

Algemeen

Artikel 1

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Piket Detachering: de te Elst gevestigde en aan de Industrieweg Oost 19 te Elst (postcode 6662 NE) kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piket Detachering B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80206549.
  • Medewerker: de door Piket Detachering in het kader van de overeenkomst gedetacheerde arbeidskracht.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Piket Detachering opdracht geeft tot het tewerkstellen van arbeidskrachten, het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel dan wel opleiden van arbeidskrachten bij Opdrachtgever of derden.
  • Detachering: het ter beschikking stellen van een medewerker van Piket Detachering aan een Opdrachtgever om onder diens leidingen toezicht werkzaamheden te verrichten.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan de medewerker door tussenkomst van Piket Detachering bijopdrachtgever te werk wordt gesteld.
  • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Piket Detachering uit anderen hoofde worden verricht.Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten, Werkzaamheden en offertes tussen PiketDetachering en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. De toepasselijkheid daarvan wordt door Piket Detachering uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Piket Detachering bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik maakt van derden.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Piket Detachering zijn overeengekomen.
 5. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of als op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft de Opdrachtgever het recht deze te vervangen door een wel geldige bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Alle overige bepalingen blijven in dat geval onveranderd van kracht.

 

Offertes

Artikel 2

 1. Aanbiedingen en/of offertes door Piket Detachering geschieden schriftelijk en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Piket Detachering kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is PiketDetachering daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders aangegeven door Piket Detachering.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Piket Detachering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Overeenkomst van opdracht

Artikel 3

 1. De Overeenkomst tussen Piket Detachering en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Piket Detachering de door haar aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst volledig ondertekend retour heeft ontvangen of op het moment dat Piket Detachering feitelijk een Medewerker ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.
 2. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de terbeschikkingstelling, alsmede de noodzakelijke informatie over de Medewerker, worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever verstrekt Piket Detachering voor aanvang van de overeenkomst een accurate omschrijving van de functie(-eisen), werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.
 4. Aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende kennis en vaardigheden van een arbeidskracht bepaalt Piket Detachering welke arbeidskracht zij aan de Opdrachtgever voorstelt. De Opdrachtgever is gerechtigd een arbeidskracht af te wijzen. Een afwijzing zal desgevraagd schriftelijk worden gemotiveerd door de Opdrachtgever.
 5. Het staat Piket Detachering vrij iedere verhoging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of kostenvergoedingen volgend uit een eventueel op Piket Detachering van toepassing zijnde CAO dan wel volgend uit de CAO binnen de branche waarin de gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan de Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Piket Detachering heeft eveneens het recht om het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijzigingen van de sociale lasten.
 6. Piket Detachering behoudt zich het recht voor om per 1 januari of 1 juli van elk jaar haar prijzen aan te passen op basis van het Consumenten Prijs Index van het Centraal Bureau van Statistiek en eventueel in verband met (interne) loon(kosten)ontwikkelingen en overige indexering van de directiekosten.
 7. Het is Piket Detachering toegestaan om de Overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

 

Wijziging van de Overeenkomst en meerwerk

Artikel 4

 1. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Piket Detachering.
 2. Wijziging van de Medewerker is toegestaan, zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Piket Detachering niet voorzien konden worden en meerwerk veroorzaken zullen door Piket Detachering aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Piket Detachering de geplande werkzaamheden opnieuw moeten organiseren. Piket Detachering is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 5. Voor zover voor de Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Piket Detachering desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden.

 

Uitvoering Overeenkomst

Artikel 5

 1. Piket Detachering behoudt zich het recht voor om een Medewerker op een opdracht te vervangen.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Medewerker in staat wordt gesteld zijn Werkzaamheden naar behoren uit te voeren en deze te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten, een en ander in overeenstemming met de geldende regels met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet.
 3. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van de Medewerker en zal zodanige maatregelen treffen en zodanig aanwijzingen geven aan de Medewerker die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Medewerker bij de verrichting van zijn Werkzaamheden schade lijdt.
 4. De Medewerker werkt onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zich bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Piket Detachering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Piket Detachering worden verstrekt.
 6. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Piket Detachering, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Voor de voortgang van de Werkzaamheden wordt wekelijks door de Medewerker rapportages bijgehouden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het aantal gewerkte uren, overuren en verlofuren juist en duidelijk zijn ingevuld.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

Artikel 6

 1. Piket Detachering is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. na het sluiten van de Overeenkomst Piket Detachering ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  d. door de vertragingen aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Piket Detachering kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Piket Detachering bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Piket Detachering kan worden gevergd.
 3. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen indien de gedetacheerde niet naar behoren de beoogde werkzaamheden bij Opdrachtgever verricht, echter niet eerder dan veertien (14) dagen nadat Piket Detachering door Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de gedetacheerde te vervangen en de verrichtte werkzaamheden te evalueren met de Opdrachtgever.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Piket Detachering op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Piket Detachering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Indien Piket Detachering tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Piket Detachering gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Piket Detachering vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Piket Detachering op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Geheimhouding

Artikel 7

 1. Opdrachtgever en Piket Detachering verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deOvereenkomst van elkaar of uit ander bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Piket Detachering op grond van een wettelijke bepaling of ene rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Piket Detachering zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Piket Detachering niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Piket Detachering zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. Piket Detachering is gehouden tot een gerede inspanning teneinde de Overeenkomst te vervullen. Piket Detachering zal de gedetacheerde vooraf screenen, maar is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortvloeit uit onbekend gebleven persoonlijke omstandigheden.
 2. Piket Detachering sluit jegens de Medewerker elke aansprakelijkheid uit voor alle mogelijke schade die de Medewerker lijdt dan wel veroorzaakt bij de Werkzaamheden en die in het kader van goed werkgeverschap voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt.
 3. Opdrachtgever wordt in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever van de gedetacheerde. Op grond van art. 7:658 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de gedetacheerde lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.
 4. Aansprakelijkheid van Piket Detachering voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 5. Aansprakelijkheid van Piket Detachering wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever Piket Detachering onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Piket Detachering ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Piket Detachering in staat is adequaat te reageren.
 6. Piket Detachering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Piket Detachering is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twaalf (12) maanden na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend bij Piket Detachering. Bij overschrijding van deze termijn vervallen de aanspraken voortkomend uit de in dit artikel bedoelde schade.
 8. Iedere aansprakelijkheid van Piket Detachering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

 

Betaling

Artikel 9

 1. Alle tarieven van Piket Detachering zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de producten en/of diensten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Piket Detachering gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever.
 4. Piket Detachering is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. Piket Detachering zal, ingeval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Piket Detachering nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Piket Detachering is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden Piket Detachering goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijk of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Vrijwaring

Artikel 10

 1. Opdrachtgever vrijwaart Piket Detachering tegen iedere aanspraak van de Medewerker of derden.
 2. Indien Piket Detachering uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Piket Detachering zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Piket Detachering, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Piket Detachering en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Verbod overname/indienstneming Medewerker

Artikel 11

 1. Het is Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Piket Detachering niet toegestaan direct of indirect een Medewerker in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via Piket Detachering, binnen een periode van twaalf (12) maanden nadat het betreffende project is voltooid of nadat de Medewerker van Piket Detachering met haar werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.
 2. Bij overtreding van het in de vorige leden bedoelde verbod verbeurt Opdrachtgever aan Piket Detachering een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,00. Deze boete laat onverlet het recht van Piket Detachering schadevergoeding te vorderen.
 3. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand aan de introductie door Piket Detachering al op enigerlei wijze bekend was geraakt met de identiteit van de Medewerker, tenzij Opdrachtgever dit terstond nadat Piket Detachering de identiteit van de Medewerker aan Opdrachtgever kenbaar maakt, aan Piket Detachering meedeelt. Indien en zodra Opdrachtgever Piket Detachering verzoekt een gesprek met de Medewerker te arrangeren, gelden de voorgaande leden van dit artikel.

 

Intellectueel eigendom

Artikel 12

Piket Detachering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Piket Detachering heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Verwerking persoonsgegevens

Artikel 13

 1. Wanneer Piket Detachering tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zal zij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Piket Detachering informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. Piket Detachering verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 4. Piket Detachering informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Piket Detachering zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 5. Wanneer de Overeenkomst tussen Piket Detachering en Opdrachtgever eindigt, zal Piket Detachering de Persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

 

Overmacht

Artikel 14

 1. Piket Detachering is niet gehouden tot de uitvoering van de Overeenkomst en gerechtigd zich ter zake op overmacht te beroepen wanneer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil liggen. Onder overmacht worden mede, maar niet uitsluitend, begrepen ziekte van de Medewerker die de Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst verricht of zou gaan verrichten en zover deze redelijkerwijs niet te vervangen is door andere, op dat moment beschikbare, Medewerker van Piket Detachering.
 2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Piket Detachering worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden zijn zowel Piket Detachering als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden.

 

Toepasselijk recht

Artikel 15

 1. Op alle rechtsverhoudingen waarbij Piket Detachering partij is, is het Nederlandse recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitgevoerd wordt.
 2. De bevoegde rechter in Nijmegen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Piket Detachering en Opdrachtgever kennis te nemen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.